Anti-pestprotocol

SBO de Akker (Werkendam)

Anti-pestprotocol

Inhoud

A.    Wat is pesten?
B.    Signalen
C.    Algemene voorwaarden
D.    Maatregelen ter voorkomen van pesten
E.    Uitgangspunten
F.     Schoolregels SBO de Akker
G.    Groepsregels
H.    Aanpak van pestgedrag
I.      Consequenties
J.     Begeleiding
K.    Adviezen/ begeleiding aan ouders
 
A. Wat is pesten?

Pesten is een stelselmatige vorm van agressie, waarbij één of meer kinderen, een ander kind fysiek, verbaal of psychologische schade toebrengen,

B. Signalen
 
Hieronder staan een aantal signalen van pestgedrag. Natuurlijk zijn deze signalen hieronder alleen aanwijzingen dat er mogelijk sprake is van pesten. Het kan zijn dat een leerkracht meerdere signalen of nog hele andere aanwijzingen van pesten herkent, maar ook dat het slachtoffer maar één of twee signalen afgeeft. Ieder kind of iedere jongere is anders en ook ieder slachtoffer van pesten uit zich op een andere manier. Het ene kind heeft nu eenmaal meer last van de pesterijen, dan de ander. Wel is het belangrijk dat ieder kind weerbaar is en weet hoe het om kan gaan met het pesten. Kinderen die gepest worden geven namelijk meerdere signalen af:
 1. Ze worden uitgelachen of op een onvriendelijke manier benaderd. Regelmatig valt het op dat er om het kind wordt gelachen of dat andere kinderen onaardige opmerkingen maken.
 2. Ze worden als laatste gekozen bij teamspelletjes. Tijdens de gymles of op het plein zijn het steeds dezelfde kinderen die als laatste worden gekozen en die ze eigenlijk liever niet in hun team willen hebben.
 3. Hun bezittingen worden afgenomen of liggen overal verspreid. Ze zijn regelmatig hun spullen kwijt of moeten deze bij elkaar rapen.
 4. Ze hebben kneuzingen, verwondingen of kapot gescheurde kleren. Waar komen die blauwe plekken en kneuzingen vandaan? Is het kind zelf zo onhandig dat het allerlei ongelukjes heeft, of zit er meer achter?
 5. Ze zijn vaak alleen tijdens pauzes en overblijven. Het kind staat alleen op het plein en doet niet mee met andere kinderen. Heeft het kind echt zelf geen zin om mee te doen, of wordt het structureel buitengesloten? Je ziet een slachtoffer vaak dicht bij de leerkracht of overblijfouder blijven. Ook blijven ze na schooltijd soms langer in de klas hangen, om de juf te helpen, zodat ze niet gelijk met de 'pestkoppen' naar buiten hoeven.
 6. Ze nemen geen klasgenootjes mee naar huis. Ze zitten vaak alleen op hun kamer en worden niet uitgenodigd voor feestjes.
 7. Ze gaan achteruit in hun schoolprestaties. Het kind heeft meer moeite om zich te concentreren en kan rusteloos of hyperactief zijn. Ook zie je vaak dat de schoolresultaten langzaam achteruit gaan.
 8. Ze lijken gestresst, ongelukkig en depressief. Het kind zit niet lekker in z'n vel en heeft een doffe uitstraling. Ze slapen onrustig met nare dromen. Het voelt zich ongelukkig en verdrietig en heeft vaak ook allerlei lichamelijke klachten zoals hoofdpijn of buikpijn.
 9. Ze zijn onhandig en kinderlijk. Het kind kan vreemde of irritante gewoontes hebben, waar ook volwassenen (inclusief de leerkracht) zich aan kunnen storen.
 10. Ze proberen terug te vechten als ze worden aangevallen of beledigd. Het kind is regelmatig bij vechtpartijen betrokken en kan zeer temperamentvol overkomen. Is het echt zo'n heethoofd of driftkikker? Kinderen vinden het vaak grappig wanneer een kind stampvoetend van woede voor zichzelf probeert op te komen en ze zullen dan ook net zolang doorgaan met 'uitdagen' tot ze dit doel hebben bereikt. Heel vaak wordt juist het kind dat wordt gepest 'betrapt' door de leerkracht wanneer het iets terug doet…en moet dit vaak met straf bekopen.
Pesten kan helaas op iedere school voor komen, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus willen aanpakken. Daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden:

C. Algemene voorwaarden
 
 • Leerkrachten coachen de leerlingen op het verschil tussen pesten en plagen.
 • Pesten moet als een probleem, serieus genomen worden door alle direct betrokken partijen.
 • De school moet pestgedrag proberen te voorkomen. We stimuleren goed gedrag door de stappen uit het gedragsprotocol te volgen.
 • Als pesten optreedt of het vermoeden van pesten, moeten leerkrachten en ouders (in samenwerking met elkaar) dat kunnen signaleren, onderzoeken wat de oorzaak is en dan het probleem goed aanpakken.
 • Wanneer er pesten plaatsvindt, ondanks alle inspanningen, moet de school beschikken over een directe aanpak.
 D. Maatregelen ter voorkomen van pesten
 
 • In elke groep geven we structureel les uit de methode 'Kinderen en hun sociale talenten'.
 • In de groepen 3-8 wordt in de maand oktober een sociogram afgenomen.
 • Het voorbeeldgedrag van leerkrachten en van ouders, is van groot belang. Er zal minder gepest worden in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar verschillen worden aanvaard en waar ruzies worden opgelost. Agressief gedrag van ouders, leerkrachten en leerlingen wordt niet getolereerd.
 • Invullen ZIEN? (Als team moeten we daarover nog een besluit nemen).
 • Leerlingen, leerkrachten en ouders zorgen in samenwerking met elkaar voor een goed pedagogisch klimaat.
 E. Uitgangspunten
 
 • Een belangrijke stelregel is dat het inschakelen van een leerkracht, over een situatie die jou zelf aangaat, niet wordt bedoeld als klikken.
 • Een tweede stelregel is dat een medeleerling ook het probleem mag aankaarten bij de leerkracht.
 • Op onze school communiceren we met betrokken ouders en leerkrachten over het pestgedrag wat zich voordoet. Ouders hebben ook de verantwoording om een pestprobleem bij de leerkracht neer te leggen.
 • Als school hebben wij de verantwoordelijkheid om met ouders te overleggen bij pestgedrag. De school houdt de regie vast over de aanpak.

F. Schoolregels SBO de Akker
 
 1. We hebben eerbied voor God en respect voor elkaar.
 2. We doen ons werk zo goed als we kunnen.
 3. We zorgen goed voor alle spullen.
 4. Problemen lossen we samen op.
 G. Groepsregels
 
Kinderen en leerkrachten maken in de eigen groep een aanvulling op de schoolregels. Dit gebeurt in de eerste schoolweek. In die eerste schoolweek zijn ook de schoolregels besproken in de groep. De schoolregels hangen op diverse plekken in de school. De groepsregels komen in de eigen groep te hangen.

H. Aanpak van pestgedrag
 
 1. Bij pestgedrag onderneemt de leerkracht actie, door in een gesprek met de pester de achterliggende oorzaak te achterhalen.
 2. De ouders van het kind wat pest en het gepeste kind worden op de hoogte gesteld en we informeren hen over de genomen stappen/consequenties.
 3. Binnen een maand gaat de leerkracht met beider kinderen in gesprek, om te vragen hoe het nu gaat.
I. Consequenties
 
De leerkracht bepaalt welke consequenties er volgen. Ouders van de gepeste leerling en van het kind wat pest worden op de hoogte gebracht van die consequenties.
Mogelijkheden:
 • Pauze(s) binnen zitten
 • Excuusbrief schrijven of excuusgesprek.
 • Strafwerk schrijven.
 • Terugkomen (uur)
 • Begeleiding
J. Begeleiding 
 
Begeleiding van het kind wat gepest wordt:
 • Het gepeste kind in laten zien waarom het een ander kind hem/haar pest.
 • Nagaan welke oplossing het gepeste kind zelf wil.
 • Sterke kanten van het kind benadrukken.
 • Inzetten van beloning, wanneer nodig.
 
Begeleiding van de pester:
 • Zoeken naar de reden van ruzie maken.
 • Laten inzien wat het effect van het gedrag is voor kind wat gepest is.
 • Excuses laten aanbieden.
 • Laten inzien welke sterke (leuke) kanten de gepeste heeft.
 • Inzetten van straf/beloning.

Begeleiden van andere kinderen in de groep:
 • De kinderen middels gesprekken bewust maken van de invloed die ze (kunnen) hebben ten aanzien van het voortbestaan of het stoppen van pestgedrag.
 • De kinderen stimuleren om voor zichzelf en een ander op te komen.
 • Sterke kanten van de gepeste leerling benadrukken.
 • Kinderen aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor het behoud van een goede sfeer in de groep.
 • Herhalen van schoolregels en groepsafspraken.
 • Benadrukken dat kinderen verschillend mogen zijn.
   
 K. Adviezen/ begeleiding aan ouders
 
Ouders van gepeste kinderen:
 
 • Wanneer u hoort van pesten op school, neem dan direct contact op met de leerkracht.
 • Als pesten onderweg gebeurt neem dan ook contact op met school om het probleem bespreekbaar te maken.
 • Blijf in gesprek met uw kind.
 • Zoek naar mogelijkheden om zelfrespect van uw kind te vergroten of terug te laten komen.
 • Steun uw kind in het idee dat er een eind aan het pesten komt.
Ouders van kinderen die pesten:
 
 • Probeer achter de mogelijke oorzaak te komen.
 • Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet.
 • Besteed extra aandacht aan uw kind.
 • Corrigeer ongewenst gedrag en benoem het goede gedrag van uw kind.
 • Maak uw kind duidelijk dat u achter de consequenties van school staat.
Alle andere ouders:
 
 • Neem de ouders van het gepeste kind serieus.
 • Stimuleer uw kind om op een goede manier met andere kinderen om te gaan.
 • Corrigeer uw kind bij ongewenst gedrag en benoem goed gedrag.
 • Geef zelf het goede voorbeeld.
 • Leer uw kind voor anderen op te komen.
 • Leer uw kind voor zichzelf op te komen.
Met dit pestprotocol willen alle betrokkenen bij SBO de Akker (Werkendam) laten zien dat:
We elkaar steunen en wederzijds respect tonen, zodat alle kinderen met heel veel plezier naar school gaan.
 
Werkendam, voorjaar 2018
Powered by BasisOnline